Skip to main content

ISO standartai

UAB „VILROKA“ KOKYBĖS POLITIKA

UAB VILROKA vadovybė, suprasdama, kad kokybė yra įmonės gyvavimo pagrindas, nustato šiuos bendruosius siekius ir kryptis kokybės srityje:

 • Mūsų produktai yra svarbiausias turtas, todėl turime užtikrinti jų legalią, saugią ir kokybišką gamybą, sandėliavimą ir prekybą;
 • RVASVT (HACCP) yra mūsų kokybės sistemos pagrindas, nes be maisto saugos užtikrinimo, o tuo pačiu ir vartotojo pasitikėjimo išlaikymo, visos kitos veiklos neturi vertės; todėl dirbama pagal Geros Gamybos praktikos, RVASVT, ES ir LR  įstatymų bei kitų galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus;
 • RVASVT (HACCP) planai sudaromi visiems gaminamiems produktams be išimties. Vadovybės atsakomybė yra užtikrinti ir įsitikinti, kad šie planai yra įdiegti, patikrinti ir pastoviai gerinami bei tobulinami, naudojant sisteminį požiūrį;
 • Visada visuose lygiuose vykdyti nustatytus reikalavimus produktui ar prekei, pagristus kokybės sistemos nuostatomis, sudarant atsakingų ir kompetentingų darbuotojų komandą, įdiegiant RVASVT (HACCP) planus, nustatant SVT taškus, juos tinkamai kontroliuojant;
 • Jei bet kurio SVT (CCP) limitų ribos yra peržengiamos ar produktas neatitinka kitų kokybės ar maisto saugos reikalavimų, toks produktas negali patekti į rinką be analizės ir patvirtinimo, kad jis yra tikrai saugus ir nesukelia grėsmės žmogui ar jo sveikatai;
 • Įtraukti visų lygių darbuotojus į įmonės kokybės ir maisto saugos tikslų įgyvendinimą, panaudojant jų sugebėjimus organizacijos naudai;
 • Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su patikimais tiekėjais, siekiant išvengti falsifikavimo ir maisto saugos pažeidimų žaliavose;
 • Laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima.

LST EN ISO 9001:2015 reikalavimų laikymąsi UAB VILROKA užtikrina reguliariai tikrindama jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vidaus ir nepriklausomų išorės auditų rezultatus UAB VILROKA naudoja priimdama svarbius, su savo veikla susijusius, strateginius sprendimus. Bendrovės vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus ir politikas, kad jos nuolat išliktų aktualios ir tinkamos.

Direktorius, 2024.04.16

UAB „VILROKA“ HIGIENOS POLITIKA

Maisto saugumas nepaprastai svarbus visuose procesuose, susijusiuose su maisto gamyba, sandėliavimu, prekyba. Kiekvieno mūsų ir mus supančios aplinkos higiena – tai vienas iš svarbiausių faktorių, lemiančių sėkmingą produkto gamybą, saugų vartojimą, o tuo pačiu įmonės ir mūsų visų gyvavimą. Todėl skelbiamos šios pagrindinės higienos nuostatos:

 • Visi įmonės dirbantieji privalo pastoviai tikrintis sveikatą Sveikatos Apsaugos ministerijos numatyta tvarka.
 • Sergant užkrečiamomis ligomis arba turint infekuotų žaizdų, neleidžiama dirbti jokioje maisto apdorojimo vietoje. Kiekvienas darbuotojas, atėjęs į darbą, privalo savo parašu patvirtinti, kad yra sveikas ir gali dirbti.
 • Personalo daiktai, atsineštas maistas ir drabužiai nelaikomi maisto apdorojimo vietose, valgoma tik tam skirtoje vietoje, įvertinant įmonės alergenų politikos reikalavimus.
 • Darbo metu privalu specialius apsauginius darbo rūbus, kepurėlę, apavą.
 • Personalas turi laikytis asmens higienos reikalavimų (laikytis asmeninės higienos, prieš darbą ir jo metu pakankamai dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas, dėvėti švarius darbo rūbus, galvos apdangalus ir kita).
 • Nagai turi būti trumpai nukirpti, nelakuoti.
 • Bet kokie asmeniniai personalo daiktai (telefonai, tušinukai, laikrodžiai, rankinės ir kita) nelaikomi maisto apdorojimo vietose, jie turi būti buitinėse patalpose. Negalima dėvėti jokių juvelyrinių dirbinių, papuošalų ir kitų panašių daiktų, išskyrus vestuvinį žiedą. Draudžiama segti į drabužius žiogelius, adatas ir pan.
 • Darbo metu elgtis sąmoningai ir atsakingai prižiūrint darbo vietą, žaliavas, pakuotę, įrangą ir gaminius, atlikti tik paskirtus darbus, vaikščioti po skirtingas gamybines zonas tik pagal saugios migracijos reikalavimus.
 • Maisto apdorojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti, kramtyti, spjaudyti, kosėti ar čiaudėti. Rūkymas, elektroninės cigaretės, tabako uostymas/kramtymas ir kitas naudojamas yra draudžiami visoje gamybinėje zonoje.
 • Lankytojams ir subkontaktoriams yra taikomi įmonėje galiojantys higienos reikalavimai. Į gamybos zonas jie turi būti lydimi, aprengiami apsauginiais drabužiais bei raštu patvirtinti, kad nėra ligos ar maisto alergenų užkrato šaltinis.

Šių nuostatų įgyvendinimui ir aukšto higienos lygio palaikymui įmonės administracija įsipareigoja skirti reikiamus išteklius ir kviečia visus darbuotojus sutelkti tam pastangas. 

Direktorius, 2024.04.16

UAB „VILROKA“ GMO POLITIKA

Gamyboje naudojamos tik tos žaliavos ir ingredientai, kurios yra išaugintos tradiciniais auginimo ar pagamintos tradiciniais gamybos metodais, nenaudojant moderniųjų genų inžinerijos technologijų.

Tiekėjų, kurių žaliavos teoriškai gali turėti GMO yra reikalaujama patvirtinti GMO nebuvimą UAB VILROKA tiekiamose žaliavose bei informacijos pateikimą, jei įvyktų bet kokie tokios padėties pasikeitimai. Be tokio patvirtinimo žaliavų pirkimas yra neleidžiamas.

Tam tikrų kritinių žaliavų tiekėjai turi turėti įdiegtą, veikiančią ir patikrintą augalų atskyrimo, dokumentacijos ir analizės sistemą, kuri užtikrintų produktų kokybę bei kilmę, kad žaliavose neatsirastų netyčinės GMO taršos.

UAB VILROKA siekia, kad vartotojas  pasitikėtų  ir jaustųsi  saugiu, vartodamas įmonės gaminamus gaminius.

Direktorius, 2024.04.16

UAB „VILROKA“ ALERGENŲ NAUDOJIMO POLITIKA

UAB VILROKA siekia, kad vartotojas pasitikėtų ir jaustųsi saugiu, vartodamas įmonės gaminamus gaminius. Taigi laikosi  šių reikalavimų:

 • Maisto alergenų įvertinimas turi būti atliktas produkto kūrimo stadijoje, keičiant receptūras;
 • Tiekimo procese turi būti surenkama ir naudojamasi visa esama informacija apie maisto alergenus;
 • Būtina minimizuoti kryžminio užteršimo maisto alergenais galimybę gamybos ir sandėliavimo metu, mokyti personalą apie alergenus ir elgesį su jais;
 • Būtina pateikti teisingą informaciją vartotojams maisto gaminio etiketėse.

UAB VILROKA personalas, dirbantis su gaminių tvarkymu ar patenkantis į gamybinę zoną, privalo:

 • Būti susipažinęs su maisto alergenų keliamais pavojais, jausti asmeninę atsakomybę veiksmuose su šiais ingredientais;
 • Nesinešti į įmonę maisto produktų, išvardytų Maisto alergenų sąraše, nevartoti jų savo pietų ar pertraukų metu, kad atsirastų galimybė patekti ant darbo rūbų, o tuo pačiu ir į gaminamą gaminį;
 • Jei pertraukų ar pietų metu darbuotojas vartoja ar liečia produktus, paminėtus Maisto alergenų sąraše, prieš einant į gamybinę zoną, privalo nusiplauti rankas.
 • Jei išsitepė alergenų turinčiu maistu, tai pakeisti darbo rūbus naujais;
 • GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI VALGYMUI AR KITAIS TIKSLAIS Į GAMYBINĘ ZONĄ RIEŠUTUS, SEZAMUS, SOJĄ IR MAISTO PRODUKTUS SU JAIS.
 • Darbo rūbų plovimo bei keitimo tvarka turi organizuojama įvertinant alergenų kryžminio užteršimo pavojų;
 • Darbui su maistiniais alergenais naudojamas atskiras mėlynos spalvos inventorius, kuris atskirai laikomas, valomas, įvertinus kryžminio užteršimo galimybę;
 • Personalas dirbęs su maisto alergenais turi plauti rankas.
 • Visi svečiai ar kiti vizituojantys gamybos padalinį privalo būti įspėti apie alergenų pavojus ir raštu garantuoti, kad negali būti kryžminio užkrėtimo priežastimi.

Direktorius, 2024.04.16